Kwalifikacje


Działania ratownictwa wysokościowego w zakresie specjalistycznym mogą prowadzić strażacy i ratownicy KSRG, którzy:

 • spełniają wymagania zdrowotne i wymagania w zakresie sprawności fizycznej do wykonywania zadań w ramach SGRW
 • ukończyli specjalistyczne szkolenie według programów obowiązujących w tym zakresie w KSRG i uzyskali tytuł:
  • młodszego ratownika wysokościowego KSRG
  • ratownika wysokościowego KSRG
  • starszego ratownika wysokościowego KSRG
  • instruktora ratownictwa wysokościowego KSRG
  • starszego ratownictwa wysokościowego KSRG

Działania ratownictwa wysokościowego mogą wspierać pozostali strażacy i ratownicy, którzy posiadają następujące kwalifikacje i aktualne uprawnienia:

 • do obsługi pojazdów samochodowych i sprzętu specjalistycznego stanowiącego wyposażenie grupy, w zakresie pragmatyki KSRG – przy wykonywaniu prac związanych z obsługą tego sprzętu w ramach ratownictwa wysokościowego
 • do prowadzenia czynności ratowniczych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • umiejętności w zakresie ratownictwa wysokościowego nabyte w ramach szkolenia kwalifikacyjnego i utrwalane w ramach doskonalenia zawodowego przy wykonywaniu działań ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym

Uprawnienia do dowodzenia działaniami ratowniczymi SGRW posiadają strażacy i ratownicy z tytułem:

 • starszego instruktora ratownictwa wysokościowego KSRG
 • instruktora ratownictwa wysokościowego KSRG
 • starszego ratownika wysokościowego KSRG
 • ratownika wysokościowego KSRG
 • młodszego ratownika wysokościowego KSRG od minimum 2 lat, posiadający kwalifikacje uprawniające do kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie co najmniej interwencyjnym

Uprawnienia do podejmowania działań ratownictwa wysokościowego z pokładu śmigłowca posiada zespół strażaków lub ratowników w składzie minimum:

 • starszy ratownik wysokościowy
 • ratownik wysokościowy

przygotowany i wyposażony w niezbędny sprzęt ratowniczy.


Ratownicy KSRG posiadający tytuł młodszego ratownika wysokościowego KSRG mogą prowadzić działania ratownicze z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i technik bez użycia śmigłowca.