Wprowadzenie i podział na grupy A, B, C


Ratownictwo wysokościowe – jest to zespół czynności podjętych w celu ratowania ludzi, zwierząt, zwłaszcza w miejscach i terenach trudnodostępnych, na wysokości i poniżej poziomu ziemi. Ratownictwo wysokościowe wspomaga działania związane z ratowaniem zagrożonego życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, mienia i środowiska, podczas gaszenia pożarów, ratownictwa medycznego, technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz klęsk żywiołowych.

Ratownictwo wysokościowe realizuje się w ksrg w zakresie:

 • podstawowym
 • specjalistycznym.

Zakres specjalistyczny – obejmuje czynności ratownicze wykorzystywane w miejscach trudnodostępnych, zwłaszcza na wysokości oraz poniżej poziomu terenu w tym nad wolną przestrzenią (przepaścią), przez specjalistyczne grupy ratownictwa wysokościowego KSRG (SGRW), do wykonania których konieczne jest użycie technik linowych i sprzętu specjalistycznego, w tym także z użyciem statków powietrznych (śmigłowców).

Ratownictwo wysokościowe prowadzone przez Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wysokościowego (SGRW) jest realizowane przez odpowiednio przeszkolonych ratowników krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (KSRG) przy wykorzystaniu technik linowych, śmigłowca i innego sprzętu.

Pod pojęciem technik linowych należy rozumieć techniki stosowane we wspinaczce górskiej, alpinizmie jaskiniowym, alpinizmie przemysłowym i inne techniki związane z działaniami na wysokości lub poniżej poziomu terenu.

Ratownictwo wysokościowe w zakresie specjalistycznym w KSRG realizują Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wysokościowego, w skrócie „SGRW” organizowanych przez właściwych kierowników jednostek włączonych do KSRG określone w wojewódzkich planach rozwoju sieci jednostek ratownictwa specjalistycznego.

W zależności od możliwości realizowania zadań ratowniczych. liczebności dostępnych ratowników i ich kwalifikacji oraz wyposażenia technicznego, SGRW utrzymują gotowość operacyjną poziomu A lub B lub C.


Gotowość operacyjna poziomu A

Gotowość operacyjną poziomu A określa się jako zdolność do podjęcia działań, polegających na realizacji zadań:

 • zadania określone dla ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym
 • ratowanie życia i zdrowia, poprzez wykonywanie czynności ratowniczych w zakresie podstawowym z wykorzystaniem technik linowych i sprzętu specjalistycznego we współdziałaniu z innym zastępem ratowniczym lub gaśniczym posiadającym gotowość operacyjną w zakresie ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym

przez co najmniej dwóch strażaków lub ratowników o minimalnych kwalifikacjach:

 • co najmniej 2 młodszych ratowników wysokościowych KSRG oraz przeszkolonych dodatkowo w zakresie wykorzystania środków transportu lotniczego (w tym śmigłowca) do przemieszczania grupy.
 • co najmniej 1 strażaka lub ratownika o kwalifikacjach do dowodzenia działaniami SGRW
 • co najmniej 2 strażaków lub ratowników z uprawnieniami z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • co najmniej 1 strażaka lub ratownika z uprawnieniami do obsługi pojazdów samochodowych i sprzętu specjalistycznego stanowiącego wyposażenie grupy

przy zachowaniu niezwłocznego czasu alarmowania we współdziałaniu z innym zastępem ratowniczym lub gaśniczym posiadającym gotowość operacyjną w zakresie ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym.


Gotowość operacyjna poziomu B

Gotowość operacyjną poziomu B określa się jako zdolność do podjęcia działań, polegających na realizacji zadań:

 • zadania określone dla ratownictwa wysokościowego w zakresie specjalistycznym poziomu gotowości A
 • samodzielne ratowanie życia i mienia, poprzez wykonywanie czynności ratowniczych za pomocą technik linowych i sprzętu specjalistycznego w tym z wykorzystaniem śmigłowca
 • wsparcie działań SGRW poziomu gotowości A

przez co najmniej trzech strażaków lub ratowników o minimalnych kwalifikacjach:

 • co najmniej 1 młodszego ratownika wysokościowego KSRG
 • co najmniej 1 ratownika wysokościowego KSRG
 • co najmniej 1 starszego ratownika wysokościowego KSRG
 • co najmniej 2 strażaków lub ratowników z uprawnieniami z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • co najmniej 1 strażaka lub ratownika z uprawnieniami do obsługi pojazdów samochodowych i sprzętu specjalistycznego stanowiącego wyposażenie grupy
 • skład grupy powinni uzupełniać strażacy lub ratownicy obsługujący sprzęt logistyczny i pomocniczy

przy zachowaniu niezwłocznego czasu alarmowania.


Gotowość operacyjna poziomu C

Gotowość operacyjną poziomu C określa się jako zdolność do podjęcia działań, polegających na realizacji zadań:

 • zadania określone dla ratownictwa wysokościowego w zakresie specjalistycznym poziomu gotowości A i B
 • samodzielne wykonywanie czynności ratowniczych i innych zadań wymagających zastosowania technik linowych i sprzętu specjalistycznego bez wykorzystania śmigłowca i jednocześnie z pokładu śmigłowca
 • wsparcie działań SGRW poziomu gotowości A i B

przez co najmniej sześciu (pięć + kierowca) strażaków lub ratowników o minimalnych kwalifikacjach:

 • co najmniej 3 młodszych ratowników wysokościowych KSRG
 • co najmniej 1 ratownika wysokościowego KSRG
 • co najmniej 1 starszego ratownika wysokościowego KSRG
 • co najmniej 2 strażaków lub ratowników z uprawnieniami z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • co najmniej 3 strażaków lub ratownika z uprawnieniami do obsługi pojazdów samochodowych i sprzętu specjalistycznego stanowiącego wyposażenie grupy
 • skład grupy powinni uzupełniać strażacy lub ratownicy obsługujący sprzęt logistyczny i pomocniczy

przy zachowaniu czasu alarmowania nie dłuższego niż 15 minut.